Konkurs fotograficzny

Opublikowano: 25 kwietnia 2024

🎁KONKURS!🎁

Weź udział w konkursie fotograficznym z Salonami Kanclerz! Waszym zadaniem jest wykonanie zdjęcia 📸, które ma przedstawiać MAJową atmosferę długiego weekendu – interpretacja jest dowolna❗

Nie zapomnijcie jednak umieścić na zdjęciu swojego Opla lub Peugeota oraz polubić profil Salony Kanclerz i post konkursowy. Zdjęcie wklejcie w komentarz do postu konkursowego.

Mamy dla Was 2 nagrody w konkursie:

🎁 1. miejsce: zatankowany Opel lub Peugeot na weekend
🎁 2. miejsce: zatankowany Opel lub Peugeot na weekend​​​​​

📅Na Wasze zgłoszenia czekamy do 12.05.2024 r. do g. 23:59

🎉Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.05.2024 r.

Regulamin konkursu

„Zdjęcie”

I Słowniczek

Firma Kanclerz – firma „KANCLERZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 26, o numerze NIP: 641-10-45-645 oraz numerze REGON: 272912523, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155247, o kapitale zakładowym 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), prowadząca salony i serwisy samochodowe przy ulicy Obrońców Westerplatte 26 w Rudzie Śląskiej oraz przy ulicy Gliwickiej 9 w Przyszowicach.

Konkurs – konkurs o nazwie „Zdjęcie” organizowany przez „Kanclerz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony i przyjęty w dniu 25 kwietnia 2023 r., określający zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Zdjęcie”.

II Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu pt. „Zdjęcie”.

2. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagrody jest firma “KANCLERZ” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 26, o numerze NIP: 641-10-45-645 oraz numerze REGON: 272912523, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155247, o kapitale zakładowym 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), telefon 32 301 99 99, mail info@kanclerz.com.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs odbywa się na profilu Facebook Salonów Kanclerz, tj. pod adresem: https://www.facebook.com/SalonyKanclerz (zwanym dalej „Profilem”).

4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na realizacji:
- fotografia - które ma przedstawiać świąteczną, zimową lub noworoczną atmosferę – interpretacja jest dowolna. Na fotografii Uczestnik musi umieścić swojego Opla lub Peugeota oraz polubić Profil Salonów, post konkursowy oraz umieścić swoją pracę w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu Salonów Kanclerz.

III Uczestnicy konkursu

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która do godz. 23:59 12 maja 2024 roku polubi Profil Salonów Kanclerz, wykona i doda w komentarzu pod zdjęciem konkursowym na Profilu projekt graficzny lub zdjęcie (zwane dalej „Zgłoszeniem” lub „Zgłoszeniem konkursowym”), udostępni post konkursowy oraz spełnia warunki niniejszego Regulaminu (dalej jako Uczestnik).

3. Jeden Uczestnik może zamieścić jedno Zgłoszenie, które może składać się z kilku zdjęć lub projektów graficznych samochodu marki Opel lub Peugeot.

4. W przypadku większej ilości Zgłoszeń jednego Uczestnika lub dokonania edycji Zgłoszenia, pod uwagę będzie wzięte Zgłoszenie zamieszczone jako pierwsze.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tym Uczestnikom, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, inne przepisy prawa lub dobre obyczaje, normy społeczne, lub moralne.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a także krewni i powinowaci osób wymienionych w niniejszym punkcie.

IV Zasady i przebieg Konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem Nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2. Wybór najlepszego zgłoszenia w Konkursie zostanie dokonany przez jury konkursowe, składające się z przedstawicieli Organizatora Konkursu.

3. Jury konkursowe, wyłaniając Zwycięzcę, kierować będzie się następującymi kryteriami:

a) zgodność zgłoszenia z zadaniem konkursowym,

b) kreatywność, oryginalność i zabawność Zgłoszenia.

4. Aby przystąpić do Konkursu, należy:

a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu

b) dodać w komentarzu do postu konkursowego na Profilu zdjęcie lub projekt graficzny.

5. Zgłoszenia zamieszczone w innych miejscach, nie będą brane pod uwagę.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie wyników pod postem konkursowym nastąpi 15 maja 2024 roku w godzinach popołudniowych lub wieczornych.

V Prawa autorskie

1. Nadesłanie zgłoszenia należącego do osób trzecich skutkuje natychmiastowym usunięciem Zgłoszenia oraz wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

2. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich ponosi Uczestnik.

3. Z chwilą Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nadesłanego Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie, rozpowszechniania w całości lub w części w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu

b. wprowadzenie do obrotu, w szczególności wprowadzenie do pamięci komputera
i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej

c. wykorzystywanie do celów promocyjnych,

d. zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu
z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

e. udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz
w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności w serwisach społecznościowych,

f. nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych.

VI Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest:

- 1 miejsce – samochód marki Opel lub Peugeot, użyczony na weekend - z limitem 200 km, na terenie Polski, zatankowany, na weekend – od piątku g. 16, do poniedziałku g. 9:00 rano, na podstawie umowy użyczenia podpisanej w salonie, osobie, która wygra konkurs i jest osobą pełnoletnią z prawem do jazdy – dokument do okazania w salonie przed wydaniem. Samochód po ogłoszeniu wyników należy wcześniej zarezerwować telefonicznie.

- 2 miejsce – samochód marki Opel lub Peugeot, użyczony na weekend - z limitem 200 km, na terenie Polski, zatankowany, na weekend – od piątku g. 16, do poniedziałku g. 9:00 rano, na podstawie umowy użyczenia podpisanej w salonie, osobie, która wygra konkurs i jest osobą pełnoletnią z prawem do jazdy – dokument do okazania w salonie przed wydaniem. Samochód po ogłoszeniu wyników należy wcześniej zarezerwować telefonicznie.

2. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Nagrody na inną o nie mniejszej wartości.

VII Przekazanie Nagród

1. Nagrodę należy odebrać osobiście, w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia wyników, w Firmie Kanclerz, okazując dokument tożsamości.

2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody na równowartość pieniężną.

VIII Odpowiedzialność Organizatora Konkursu

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych, np. wskutek awarii łączy, sprzętu bądź systemu Uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.

IX Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo reklamacji. Reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz jej uzasadnienie. Reklamacje należy składać
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: marketing@kanclerz.com.pl. Dopuszcza się złożenie reklamacji
w formie pisemnej osobiście lub listownie we wskazanym terminie. W przypadku reklamacji listownych liczy się termin otrzymania reklamacji przez Organizatora, a nie termin nadania przesyłki listowej.

2. Reklamacje składane po terminie wskazanym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury Konkursu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

X Dane osobowe Uczestników

1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia Zwycięzcy, wydania Nagród i rozpoznania reklamacji.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, tj. firma „KANCLERZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 26, zwany dalej Administratorem lub Organizatorem lub Organizatorem Konkursu.

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba
że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy Konkursu. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem: firma „KANCLERZ” przy ul. Obrońców Westerplatte 26 w Rudzie Śląskiej.

4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga).

5. Skarga powinna być zaadresowana na Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153

7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału
w Konkursie lub odbiór Nagrody.

9. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.

10. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w Regulaminie.

11. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia
i nazwiska Zwycięzcy będą Użytkownicy Facebooka.

12. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.

X Postanowienia końcowe

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com.

2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Organizator Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
w dowolnym czasie podczas trwania Konkursu. Każda zmiana zostanie niezwłocznie ogłoszona na profilu Facebook Salonów Kanclerz.

4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Dz. U. z 2023 r. poz. 227 t.j.

 

 

Tagi

Jazda testowa Wizyta w serwisie Newsletter Kontakt